Monthly Archives: Tháng Sáu 2020

Thông cáo báo chí: Thuốc tiêm tác dụng kéo dài Cabotegravir có hiệu quả cao trong dự phòng nhiễm HIV trong cộng đồng MSM và TG

Ban Giám sát An toàn và Dữ liệu khuyến nghị mở nhãn với tất cả Người tham gia 18:05 Ngày 18 tháng 5 năm 2020 DURHAM, BẮC CAROLINA – Mạng lưới Thử nghiệm Dự phòng HIV (HPTN) ngày hôm nay công bố kết quả của nghiên cứu HPTN 083, một nghiên cứu mù đôi đối […]